Sulfolobus acidocaldarius sRNAs

Name
 
C Box
 
D' Box
 
C' Box
 
D Box
 
sR1 CAG TTGATGA GAAGTTAAAAAA GCGA T GGATGA GCTTAACTCCCATGGT CTGA TAAC
sR2 GA GTGATGA GACGAGCGCTAA CAGA GAGAG TGAAGA GGTCACTGCGAA CTGA AGAAA
sR3 AGG ATGACGA GACCCAAAATA TTGA A CGATGA TATAACCTGTCTCGG CTGA TCAGT
sR4 G TTGATGA GCACATTCTTTT CTGA TTTAA TGAAGA AAGTGGCCAGGT CTGA GGTAG
sR5 GAA ATGATGA ATGGTCGACGGAA CGGA CCTA TGAAGA ATTGTTGCCGGA CTGA CAAAC
sR6 GG ATGATGA CCAAATAGA CTGA A AGATGA AGAAATGCACCTCAA CTGA CTAAA
sR7 G ATGATGA CAAAGAGCCGAA TGGA T TAGTGA CATCTAATTTTGTGGGCAGCCA CTGA TAGAG
sR8 G ATGATGA AGCCCGCCATCAA CAGA TAAG TGAAGA GGGAACCCGAGG CTGA GAAT
sR9 GTTAAAATA ATGATGA CTAACTCCAATA CTGA CCAA TGATGT CGTAACCCGAAA CTGA ATAAA
sR10 GA ATGATGT GGAATCCGGGAT CTGA GAA TGATGA CAAAAAGCGCGAGCG CTGA TTATA
sR11 GAAT GTGATGA TGGGTCGATGTTA CTGA TTAGT TGATGA GATTATCTCCGG CTGA GAAT
sR12 GA ATGAAGA ACCCAACCTTAT CTGA GGTTA TGATGA CAGGTTGTTCGT CAGA TCGATGTGAG
sR13 AGG ATGATGT ACTTTCACCCTCA CTGA AAGG TGAGGA TGAGTCCGACTA CTGA CGCAA
sR14 GCT GTGAAGA CGCTAGACTTAGA CTGA CTCA TGATGA AGGGCCAAAGCT CAGA GCAAAC
sR15 A GTGATGA GGAACCAACGAGAG CTAG TT TGATGG CTTCGACGCTCTGCT CTGA AA
sR16 GA ATGAAGA CGTTCCACCCGA GCGA G TGATGA GCGAAACGGTTAATA CTGA TGATG
sR17 AGAA ATGAAGA GTAAAAAACCGG CTGA GATAAG TGATGA CGACGTCTCGCA CTGA TC
sR18 AA GTGATGA CAGAACCCCGGC TTGA A AGATGA TAGAGCCGTGTGAGAA CTGA TCAAT
sR19 G ATGATGA ACGCGGAGTACGA CTGA GGTA TGATGT AGTGGTCCTCGG CTGA GAAAA
sR20 A ATGATGA AAAGAGGGTCGC ATGA TAGA TGATGA CCGCTGGAAATA CTGA AAT
sR21 G ATGATGA TTTTCACTGGGCAGGGC AAGA TT TGATGA TTGAGCCCTGGATAA CTGA TTATG
sR22 CTGAA ATGATGA ATTTTAGGGGAGC CTGA TAGG TGAGGA TGCGGTTACTCG CTGA AGATA
sR23 AC ATGATGT GACTCTGCGGAA CTGA CGTTT TGATGA GAGAAACAGGGT CAGA GAA
sR24 GTGATGA GCCTTACAGGG CTGA GCTATA TGATGT CCTGGATCCTTG CTGA TAGTT
sR25 A ATGATGA TTATAGCGGACA CTGA ACA TGATGA CGCTGAGCGTA CTGA TAACT
sR26 CGGCTA ATGATGA GGGTTAAAAGCG CTTA TTGA TGATGA TGAACCTCTACCTA CTGA AGAGCC
sR27 G ATGTTGA ACGATCCGAACA CTGA GTCAGTGTTG TGATGA AGAACTTTTTG CTGA AT
sR28 GGTTC ATGATGA GCTTGACCGGGA ATGA ATGG TGATGA AAGGCACGTGTG CTGA TTTTT
sR29 GA GTGATGA TGGAGTCGCGAC CTGA CTGG TGATGT AGCTGAGCACT CTGA TATGA

All of the sRNAs were biochemically isolated, cloned, and sequenced as described in Omer et al.. Exceptions to consensus box features shown in red. Predicted
methylation guide regions with Watson-Crick/G-U base pairings to target RNAs shown in green.