Pyrococcus furiosus sRNAs

Name
 
C Box
 
D' Box
 
C' Box
 
D Box
 
sR1 AGGTAAGGCG ATGATGA TGCCTTCCGCAC CTGA TTGG TGAGGA GTGGACGGCTTC CTGA GCCTACTCCT
sR2 GAAATGGGGG ATGATGA GTTTTTCCCTCACT CTGA TTAG TGATGA GGAGCCGATGCA CTGA CCTCGAGCAT
sR3 ACCTCCGGCG ATGATGA ATAGCAAGCCAC CTGA AGAG TGATGA GGTGAACACCCC CTGA GCCTATTCCA
sR4 AGCATAAGGG ATGATGA AGGAGATTTCGG CAGA GGTG TGAAGA GACTCGCATGGG CTGA CCACCACCTT
sR5 CTTATTTTGA ATGATGA GCGCCATCCGATA CTGA GGGCA TGATGA CCGGATTCCTGG CTGA TCTCATTTTC
sR6 AAAAATAGGG ATGATGA GATTTGCTACCT CTGA AAATAA TGATGA ACCCTGCCGTTA CTGA CCGTTTAACT
sR7 GAGATTTTCG ATGATGA GCCTCCATCCCATG CTGA AGGG TGATGA GTGCACATCAGG CTGA GCTTTATAAC
sR8 TCAATGAGCA ATGATGA GCTCTATCCCTAT CTGA CCCA TGATGA CTGTAGCGCGCG CTGA GCTACTCCTT
sR9 CCACAATGGG ATGATGA CCTTTTGCTTTA CTGA ACACA TGATGA CCACGCCCTTCG CTGA CCTAAATATT
sR10 ATTATGGCAG ATGATGA GCTACTCCCGG CTGA AAGA TGATGA ACCACCTACCGG CTGA GGTTATGGAA
sR11 GCAGGAGGGG ATGATGA GTTTGCCGAGTG CTGA GCTAG TGATGA ATAAACAGTCGC CTGA CTTCCCCTCT
sR12 AAGAAAGGGG ATGATGA GCGTTTACCGGT CTGA GTTG TGATGA TACTGGCACTGT CTGA CCTTAGTAGT
sR13 TCCTACTGGT GTGATGA AAAGGCGGATTG CTGA GAGGA TGATGA AGACCTTAGGGG CTGA TCACACCTCA
sR14 CTATCACCCA ATGATGA TGGATCAACCGG CTGA AGTA TGATGA GGTCCGCATCAC CTGA GGGGATGGAT
sR15 TATGCATGAG ATGATGA ATAAACCCGTTG CTGA AAAA TGATGA GAGGATCGACTAG CTGA CTACAGCTCA
sR16 TGTATATCTG ATGATGA TCCTTCCCCTCAA CTGA GAGG TGATGA GCACACCGGTAGG CTGA GGTGATAGTA
sR17 AAGATGCGCG ATGAAGA AAGCGAACTGCT CTGA GAGA TGATGA AAAGGGCCTAA CAGA GCGTGAGAGG
sR18 TTAATTTTTG ATGATGA AACAGCCAGGACC CTGA TGAGA TGATGA ATGGTGGGCTTAG CTGA CGTAGCTGTT
sR19 TGGCGGGCTT ATGATGA ACTTTCCCTACGGC CTGA GCGTCACG CGATGA GGAATACAGCCAGGG CTGA TGAAGGTGAT
sR20 TAGAGGAGCA ATGATGA AGCCTCGATTGG CTGA TT TGATGA TTGGGAGGGACTTGG CTGA GCGGTGATTA
sR21 TTGTCTGTCG ATGACGA AACCGGCACTAT CTGA ATGA TGATGA GCACTCGGTTGT CTGA GACTACTAAA
sR22 TAATTGCCCG ATGATGG GAACAGGGTAGCTG CCGA GC TGATGA GGAAGCCGTTCCAGA CTGA GGGAAAAGTT
sR23 GTAAAGTTGA ATGATGA ATCTGGAGCCCA CTGA TTTAA TGATGA CCTGTTCGCGGGG CTGA TGCTGTGATA
sR24 AAATTTCCCT ATGATGA GAGAGCTGTTAA ATGA G TGGTGA TTAGAGGATGGCTGG CTGA GGGTGAGAGA
sR25 CAACGATGAG ATGATGA GAACTCCCTGAT CTGA GCGG TGATGA GGACCGGTGAT CTGA AAAATAGTAA
sR26 AAAAGAGGCA ATGATGA GTGATGGGCGAA CTGA AATAG TGATGA CGGTAGGTGATCT CTGA GCCAACTTAC
sR27 TGTGGTAAAG ATGATGA ACCCGCGCAGCT CTGA AGGGA TGATGA GGATCTTAAGTG CTGA TCTCTACCAA
sR28 AAGCGCAGAG ATGATGA CCGGTTTCGGAT CCGA TGGA TGAGGA CATCAGCTATCG CTGA TCTCTCATTC
sR29 GGATTAGCGG ATGATGT GCCTTGCCCAGC CTGA AAGG TGATGA TGTCGGTATTAG CTGA CGCTTTTCCG
sR30 ATTATTGTGG ATGATGA GTAGTCAGAAGG CTGA GTTGA TGATGA AGGACGCCCACGC CTGA CTCTTTTCTA
sR31 TTGGGTTGAG ATGATGA ACTCGGCAGGTC CTGA AGGA TGATGA GGATCTTGAGTG CTGA TCACCTAACT
sR32 AAGGAGTGAG ATGATGA GCTTGGCCGCTTC CCGA G TGGTGA GGGTCTAAACTCCGGTG CTGA TGAAGTCAAA
sR34 TATATGACCG ATGAGGA GCGTTAGCCACG CTGA AGA TGATGA CAAGAGGGTTAG CCGA GGTCTTCTCT
sR36 GAATAGGTGG ATGAAGA AAGGGTAGGTAG CTGA GCGG TGATGA TCTAATCGGCCC CTGA CACCGCATAA
sR37 AAGCTAGGCG ATGATGT AGATTAGCCCCGA CTGA GCGG TGATGA AGCTGGCCCATCG CTGA GTCTTTAAGA
sR38 TAGGGAGGCG ATGATTT GACTCCGGAAAAT CTGA TCGA TGATGA AGTCCAGCCCGA ATGA GCCGAGGTGA
sR39 AAAATGGGCG ATGAAGA TAATTTCGCTAG CCGA AAAATA AGATGA GGAGTACCCTCGCAA CTGA GCCTTACTTA
sR40 TCCAGAGGCC ATGAGGA TAGGCGGGTTTG CTGA CCTCGGGGCG TGATGA ACCTTTGGAGCC CCGA GGGCCGGAGA
sR41 GCACCGACGG ATGATGA AATGTAAAGA CGGA AAGA TGAAGA GCCCTATGAGCG CTGA CGCCCTTTCT
sR42 TTATAGCTTG ATGATGA ACTTCACGGTACC CTGA GTTCTAAAAACGA TGATGA GCCCCCTCTCGT CTGA TTACCTTTTT
sR43 TTGAGGGACG ATGAAGA GAAAGCACCTCCA CGGA TAGA TGAAGA AACGCCCACGGA CTGA GTCTTCACTC
sR44 AAATTTGGCT ATGAGGA AATCGGTCTTAG CTGA GCTTA TGATGA AAGTGGTCACCG CCGA GCCAAGTATA
sR45 AAAAGGCGGG ATGAGGA AGCCGAGGACAC CTGA TGGA TGATGA CTCTTCGCTTCG CCGA CCGGTGGTGA
sR46 CACTTAGGCG ATGACGA CTGAATCCAATG CTGA GCAAAGG CGATGA TTGGCCCCAGAGTGG CTGA GCCCTAATTT
sR48 CTTTCTCTTC TTGATGT GGAACCCACCCTTGG CTGA ATGA TGATGA GGCCTCGTGGGTT CCGA AGTTTTTATA
sR50 CCTATTGTAG ATGATGA GGCCATCCCCT CTGA TCTG TGATGA GTGGGTGAGCTGG CTGA TACTTTATTC
sR51 TATAGCTCCG ATGATGA GTCTCGCTCGG CTGA TAGA TGATGT AGGGCATACTGG CTGA GGTGATAGTA
sR52 TAAGGAGAAG AGGATGA AAAAGAAGAAAAGG CTGA ATAGA TGATGA GAGGGGACCTCT CTGA TGAAAGTTGG
sR53 TAGCGGGCCG ATGATGA TGGTGGGCACTCG CCGA T TGGTGA GGTAAGGGGCGAGGAGA CAGA GGCCCAAATA
sR54 AATAAAAGGG ATGATGA AGTTCGCTAGAC CTGA GGAG TGATGA GCCCTAGGGTAT CTGA CCACAAACTT
sR55 TTAGTAACCG ATGAAGA GTGTCATCCCTG CTGA AACGGGGTCGA TGATGA GGTATAGTCCCCAC CTGA GGTGTTTCCA
sR56 GTTTGGGCCG ATGAAGA GCGAGCCCGGCC CTGA GGAGA TGATGA AAGCTACCACTT CTGA GGTCATCAAC
sR58 GAGGAACCCG ATGATTG AAAATGGAGTGAG CTGA GTTAA TGATGA CCGACTTCCCA CTGA GGGCCTCTAG
sR59 TAATCTGGCG ATGACGA AGGGTGACGTCC CTGA GTGG TGATGA AGCCCGCGATAG CTGA GCAATTCTTT
sR60 ACTTACCGGG ATGAGGA ATTCAGCCTAAG CTGA AGTA TGATGA GGGAGTGACGGA CTGA CCGCAAAGAG

None of the Pfu predictions have been verified as RNA transcripts by primer extension. Exceptions to consensus box features shown in red. Predicted methylation guide regions with Watson-Crick/G-U base pairings to target RNAs shown in green (only those not found in Pho are shown in this alignment).  Predicted terminal stem pairings shown in blue. 5' and 3' ends of sRNAs were not determined experimentally (an invariant 10 nucleotides of sequence flanking the C box and D boxes is displayed). The gaps in numbering for sR33, sR35, sR47, and sR49 are intentional (no Pfu homologs were found).  sR58-sR60 were first described by Gaspin et al. as sR38, sR34, sR39.